Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) ) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.") alapján
Az adatkezelő neve: Nestor-Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Képviseli: Divinyi-Bakacsi Eszter Linda ügyvezető
Székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi tér 21.
Levelezési cím: 8360 Keszthely, Rákóczi tér 21.
Email: biztositaskeszthely@gmail.com
Telefon: +36 30 697 1112
WEB lapja: www.biztositaskeszthely.hu (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített) Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Horváth Zoltán
Email: horzoltan@protonmail.com
Telefon: +36 20 9359 685
A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli
Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést
A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
1
Alkalmazott cookie-k:
- Analitika, követés cookie
- Webhelyen keresztüli követés
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.
I. Az adatkezelés jogalapja
Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges.
Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.
Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.
II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, partner adataira (érintettek). A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa. Az adatkezelés elvei, módja:
1. A Vállalkozás a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Vállalkozás csak a törvényben meghatározott-, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
3. A Vállalkozás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Vállalkozásnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
2
jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Vállalkozás kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint ha ahhoz a Vállalkozásnak jogos érdeke fűződik.
5. A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
A Vállalkozás bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozás érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.
A Vállalkozás az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A Vállalkozás személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.
A Vállalkozás törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:
Adat fajtája
Adatkezelés célja, indoka
Az adatkezelés
időtartama
biztosítási szerződés természetes személy szerződője – a magánszemély családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, neme, telefonszáma, email címe
a Vállalkozás, mint
biztosításközvető által
biztosítási titoknak
minősülő adatok kezelése, a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
biztosítási szerződés jogi személy szerződője – a jogi személy neve, cégjegyzék száma, adószáma, a képviseletre jogosult neve és
beosztása, a jogi személy székhelye, tevékenysége, magyarországi telephely címe, a kapcsolattartó neve,
telefonszáma, email címe
a Vállalkozás, mint
biztosításközvető által
biztosítási titoknak
minősülő adatok kezelése, a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)3
biztosítási szerződés természetes személy biztosítottja– a magánszemély családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, neme, telefonszáma, email címe. Továbbá egészségi állapotával
kapcsolatos részletes adatok.
a Vállalkozás, mint
biztosításközvető által
biztosítási titoknak
minősülő adatok kezelése, különösen a szerződés
létrejöttével,
nyilvántartásával, a
szolgáltatással
összefüggésben. Az
adatkezelés célja továbbá a biztosítási szerződés
módosításához, a biztosítás fenntartásához, szükséges kapcsolattartás, továbbá együttbiztosítás,
viszontbiztosítás
az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
biztosítási szerződés természetes személy biztosítottja– szolgáltatás nyújtásához megadott adatok: a magánszemély családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító
a Vállalkozás, mint
biztosításközvető által
biztosítási titoknak
minősülő adatok kezelése, különösen a szerződés
az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
okmányainak típusa és száma, lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, neme, telefonszáma, email címe. Továbbá a konkrét szolgáltatás
igénylésével kapcsolatos részletes egészségi adatok és a biztosítási kötvény száma
létrejöttével,
nyilvántartásával, a
szolgáltatással
összefüggésben. Az
adatkezelés célja továbbá a biztosítási szerződés
módosításához, a biztosítás fenntartásához, szükséges kapcsolattartás


telefonos információt kérő
magánszemély neve, az érintett kötvény száma
tájékoztatás nyújtása
a telefonbeszélgetést követő 5 év
egészségügyi szolgáltatót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
keretszerződés esetén annak megszűnését,
képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3
hónap
magánszemély érdeklődő családi és utóneve, telefonszáma, email címe, születési dátuma
önkéntes hozzájárulás
alapján, eladás, szerződés létrehozása,
kapcsolattartás
amennyiben az
érdeklődést nem követi szerződéskötés vagy
bármely regisztrált
kapcsolatfelvétel (pl.
hírlevél feliratkozás),
akkor a kiküldött válasz e mailt, visszahívást követő 12 hónap
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma
információ nyújtása,
kapcsolattartás
a feliratkozástól a
visszavonásig, illetve ha az4
adatpontosítás céljából kiküldött email aktív
válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig
Facebook/Google+/Twitter/Pinte rest/Youtube/Instagram/Linkedi n stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe
valamennyi érintett
részére, aki önkéntesen regisztrált a
Facebook/Google+/
Twitter/Pinterest/Yo
utube/Instagram/Lin kedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás
az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az
átadás módjáról, és
jogalapjáról az adott
közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
az igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító
az igény / panasz elbírálása
a válasz kiküldésétől
számított 5 év
igazolványainak megnevezése és száma
meghatalmazottak személyes adatai: valamely, a vállalkozással kapcsolatos ügyben az érintett helyett és nevében
eljáró személy neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma
önkéntes hozzájárulás
alapján az érintett ügyének intézése
az ügy elintézésétől
számított 5 év
magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje,
személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszáma
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak
teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
társas-vállalkozót képviselő
magánszemély neve, email címe, telefonszáma
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
keretszerződés esetén annak megszűnését,
képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3
hónap
egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszáma
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás
keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak
teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.
5
A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.
III. Az adatkezelők köre
Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a VÁLLALKOZÁS munkavállalói. IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
A Vállalkozás a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Vállalkozás, mint adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. A Vállalkozás az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók a Vállalkozás – biztosításközvetítésre jogosult alkalmazottjai.
A Vállalkozás adminisztrációját a Microsoft Office 365 szoftver segíti (Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.)
A Vállalkozás honlapjának tárhely-szolgáltatója: Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. A Vállalkozás a honlapján a létrejött biztosítási szerződésekkel kapcsolatban adatokat nem tárol. A Vállalkozás adattovábbítást végez.
Adattovábbítások és általános céljuk: a Vállalkozás, mint biztosításközvető által biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése, különösen a szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben.
Adattovábbítás címzettje: Prémiumalkusz Zrt. 8330 Sümeg, Kossuth Lajos u. 8. Dokumentum Kezelő Központ
V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik
Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).
Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.
Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell
6
mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.
Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.
Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Szóbeli kérés esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból egy másolatot az érintettnek átadni.
Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni.
A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken: Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603. cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL http://naih.hu koordináták: É 47°30'36.8''; K 19°02'54.2'' Google Maps LINK
Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.
Kelt: Keszthely, 2022.03.01
Nestor-Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft.